let menu = ["Home", "Algorithms", "CodeHub", "VNOI Statistics"];

VietCodes

fb.com/VietCodes

Recent updates

QBSQUARE - Hình vuông 0 1 - 16 tháng 05, 2020
NKCABLE - Nối mạng - 15 tháng 05, 2020
SPBINARY - Xâu Nhị Phân - 14 tháng 05, 2020
TPTICKET - Chuyến tàu Hải Phòng - Long An - 14 tháng 05, 2020
COUNTPL - Đếm số Palindrome - 12 tháng 05, 2020
KPLANK - Bán dừa - 9 tháng 05, 2020
QBPAL - Đếm chuỗi đối xứng - 8 tháng 05, 2020
PBCDIV - Phép chia hết - 28 tháng 04, 2020
BONES - Xúc xắc bò - 27 tháng 04, 2020
PAGAIN - Prime Again - 25 tháng 04, 2020
MSE06H - Japan - 21 tháng 04, 2020
NEAREST - Cặp điểm gần nhất - 13 tháng 04, 2020
Tìm cặp điểm gần nhất - 13 tháng 04, 2020
Treap - Cây tìm kiếm nhị phân ngẫu nhiên - 22 tháng 03, 2020
Lý thuyết nhóm - 8 tháng 12, 2019
QBBUILD - Xây dựng đường - 20 tháng 10, 2019