let menu = ["Home", "Algorithms", "CodeHub", "Tools"];

VietCodes

fb.com/VietCodes

Recent updates

QBSEQ - Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K - 17 tháng 12, 2018
PNUMBER - Tìm số nguyên tố - 24 tháng 10, 2018
VNEMPIRE - Đế chế - 19 tháng 10, 2018
M3TILE - LATGACH3 - 11 tháng 09, 2018
C11HUM - Số khiêm tốn - 21 tháng 07, 2018
C11CAVE - Hang động - 21 tháng 07, 2018
MPILOT - Pilots - 29 tháng 06, 2018
ILSMATH - Đếm số giai thừa - 29 tháng 06, 2018
MYSTERY - Số huyền bí - 29 tháng 06, 2018
C11PRIME - Số nguyên tố - 28 tháng 06, 2018
ACMNB - ACM - 26 tháng 06, 2018
BEADSNB - Beads - 26 tháng 06, 2018
Thuật toán Floyd - Tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh - 7 tháng 06, 2018
Fourier Transform 2 - Dãy Fourier với hệ số phức - 7 tháng 06, 2018
Fourier Transform 1 - Fourier Series - 7 tháng 05, 2018
Thuật toán Miller - Kiểm tra số nguyên tố - 2 tháng 05, 2018